Meer vennootschappen onder de wet KMO financiering, een oefening waard | Jeroen Bouwsma A-LAW International Law Firm

Meer vennootschappen onder de wet KMO financiering, een oefening waard

project lead
court house atwerp belgium

Ingevolge de wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad werd artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen gewijzigd en werden de kwantitatieve grenzen van twee van de criteria om als kleine vennootschap beschouwd te worden, verhoogd.

Vóór de wetswijziging werd een vennootschap als kleine vennootschap in de zin van het Wetboek van vennootschappen (artikel 15, § 1) gekwalificeerd, indien de vennootschap, die rechtspersoonlijkheid heeft, op de balansdatum van het laatst en voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 7.300.000 EUR
  • balanstotaal: 3.650.000 EUR;

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

Ingevolge voormelde wetswijziging werd de kwantitatieve criteria van de jaaromzet en het balanstotaal opgetrokken tot respectievelijk 9.000.000 EUR en 4.500.000 EUR. De beperking dat, indien het jaargemiddelde inzake personeelsbestand meer dan 100 bedraagt de onderneming niet meer als klein wordt beschouwd, is weggelaten.

Deze verhogingen hebben onder meer tot gevolg dat meer vennootschappen, die voordien als grote vennootschap werden beschouwd, thans als kleine vennootschap gekwalificeerd gaan worden en dus onder het toepassingsgebied van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (“wet KMO-financiering”) zullen vallen. Artikel 2, 4° van de wet KMO-financiering verwijst immers naar artikel 15, §1 van het Wetboek van Vennootschappen om het begrip onderneming in de zin van de wet KMO-financiering te definiëren.

De kwantitatieve verhoging van twee criteria van artikel 15,§1 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de toepassing van de wet KMO-financiering dus eveneens uitgebreid.

Contacteer advocaat Jeroen Bouwsma, A-Law advocaten Antwerpen voor uw juridische vragen inzake vennootschap, KMO en financiering.


Latest news

// / 19 February 2018

Poco a Poco

// / 07 February 2018

Verkeer in de haven

Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu