Verkeer in de haven | Dirk De Beule A-LAW International Law Firm

Verkeer in de haven

legal news

Jaren geleden schreef ik een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Inmiddels werden nog enkele artikels over dit onderwerp gepubliceerd.

Het onderwerp blijft echter tot discussies leiden.

Onlangs verscheen er een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen met als datum 13.2.2017.

Het ongeval gebeurde op een private concessie in een haven van Antwerpen.

Zoals wij reeds jaren geleden besloten, is de Wegcode niet van toepassing om de goede reden “dat zulke concessie niet toegankelijk is voor het verkeer”.

Wat doet de concessiehouder bij de ingang van haar concessie ?  Plaatsen van grote borden met een exoneratiebeding.

De concessiehouder moet bewijzen dat diegene die binnenrijdt dit beding stilzwijgend aanvaard heeft.

In deze zaak oordeelde de politierechter te Antwerpen dat dit niet het geval was.

In hoger beroep werd dit hervormd.

De rechtbank onderzocht of voorwaarden werden voldoen nl.:

a) de betrokkene heeft kennisgenomen of heeft redelijkerwijze kennis kunnen nemen van het exoneratiebeding;

b) voordat het contract tot stand is gekomen;

c) daarenboven moet het stilzwijgen «omstandig» zijn; de aanvaarding moet met andere woorden blijken uit bepaalde elementen, zoals de afwezigheid van uitdrukkelijk of stilzwijgend protest.

De rechtbank aanvaardt op basis van de voorliggende stukken dat het beding in casu ter kennis werd gebracht aan de betrokkene bij het betreden van het terrein. Het is immers van algemene bekendheid dat dergelijke borden terug te vinden zijn aan de ingang van nagenoeg alle havenconcessies in de haven van Antwerpen (verwijzing naar gelijkaardige zaak : Rb. Antwerpen 24 oktober 2006, NJW 2007, 325)(antwoord op a) en b)..

Tenslotte bekeek de rechtbank of er sprake was van een omstandig stilzwijgen, waaruit de aanvaarding van chauffeur kan worden afgeleid.

In het onderhavige geval is de eigenaar van het voertuig een havenarbeider, die regelmatig op het terrein kwam, bekend met de inhoud van die terreinborden, de regels eigen aan het verkeer in het havengebied en de gevaren die bestaan op de kaaien. Door de borden bewust te negeren en zijn voertuig op te stellen langs de kant van de kaai, dient te worden geoordeeld dat hij het exoneratiebeding heeft aanvaard, met als gevolg dat hij de tijdens zijn werkactiviteiten op het terrein aan zijn voertuig ontstane schade voor eigen rekening zou nemen.

Kortom het exoneratiebeding is geldig en de chauffeur is aansprakelijk.

Dirk De Beule

Area of support: 

Latest news

// / 19 February 2018

Poco a Poco

// / 07 February 2018

Verkeer in de haven

Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu