Intellectuele eigendom en kosten octrooigemachtigde | Roeland Jans A-LAW International Law Firm

Intellectuele eigendom en kosten octrooigemachtigde

legal news

Op 8 mei 2017 sprak het Hof van Beroep te Antwerpen zich uit over de zaak Rovi Guides tegen Telenet (UVP/Telenet). In de procedure over intellectuele eigendomsrechten, besliste het Hof over de terugbetaling van de kosten voor bijstand door een advocaat en de kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde.

Conform het Belgisch recht moet de verliezende partij de kosten dragen in de vorm van een forfaitaire vergoeding, de zogeheten rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger.W.). De tarieven van deze forfaitaire vergoeding worden bij het KB van 26 oktober 2007 op een maximum van 12.000 EUR vastgesteld.

Verwijzend naar de beslissing van het Hof van Justitie van de EU op 28 juli 2016, beslist het Hof van Beroep dat deze forfaitaire tariefregeling niet opzij mag worden gezet, aangezien de handhavingsrichtlijn geen volledige, rechtstreekse horizontale werking heeft.

De Belgische rechters moeten richtlijnconform handelen, maar art. 1022 Ger.W. bepaalt dat “geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij”.

Of de vastgestelde tarieven van de rechtsplegingsvergoeding een “significant en passend deel van de redelijke advocatenkosten” uitmaken bespreekt het Hof niet. Bijgevolg wordt Telenet de maximale rechtsplegingsvergoeding toegekend (12.000 EUR).

Betreffende de kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde, betwist het Hof niet dat deze kosten rechtstreeks en nauw verbonden waren met de vordering tot eerbiediging van het ingeroepen octrooi.

Het Hof beperkt zich tot het stellen dat de kosten van advocaten en octrooigemachtigden niet op gelijke wijze behandeld kunnen worden, en derhalve geen forfaitaire tarieven ten aanzien van de werkzaamheden van octrooigemachtigden kunnen vastgesteld worden.

Wellicht is ingrijpen van de wetgever op dit punt noodzakelijk aan het worden.

Het Hof aarzelt vooralsnog om de rechtspraak van het Hof van Justitie ter zake consequent tot toepassing te laten komen in de Belgische rechtspraak.

De Belgische forfaitaire tariefregeling wordt door het Hof niet opzijgezet. Het Hof spreekt zich evenmin uit over de vraag of de in het KB van 26 oktober 2007 vastgestelde bedragen een "significant en passend deel van de redelijke advocatenkosten" uitmaken, zoals het Hof van Justitie vooropstelde (Telenet vorderde terugbetaling van 263.171,13 EUR aan erelonen).

 

Het kantoor A-Law beschikt over een gespecialiseerde internationale adviespraktijk met betrekking tot intellectuele eigendom en het voeren van procedures voor de Belgische rechtbanken ter zake. Zij kan U derhalve in deze materie met raad en daad bijstaan.

Voor meer informatie contacteer Mr. Jans of Mr. Leers, Hoofd van het Internationaal departement.

Area of support: 

Latest news

// / 19 February 2018

Poco a Poco

// / 07 February 2018

Verkeer in de haven

Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu

 
nolink